Rękojmia/Gwarancje - ABDENT Kraków Ruczaj

Rękojmia w gabinetach ABDENT

Każdy pacjent korzysztający z usług naszej placówki ma prawo do rękojmi zaróno na usługi stomatologiczne jaki i protetyczne. Szczegółowe warunki reguluje k.c.

Warunkiem udzielenia rękojmi jest kompletne wykonanie zaleconego leczenia wynikającego z badania kontrolnego, przkazanaego w formie omówionego zapisu diagramu lub przygotwanego planu leczenia, a w szczególności uzupełnienie wszystkich brakujących zębów, gdyż w przeciwnym wypadku może dochodzić do przeciążenia pozostałych zębów (w tym implantów, wykonanych prac protetycznych, wypełniem przyszyjkowych).
Drugim warunkiem przyznania rękojmi jest obowiązek uczęszczania na wizyty kontrolne oraz wykonania higienizacji w ABDent (cena wg aktualnego cennika lub wg innych ustaleń pomiędzy Abdentem a pacjentem) przynajmniej raz na 6 m-cy.

WYPEŁNIENIA
Wypełnienia kompozytowe opatrzone są dwuletnią rękojmią w zębach stałych i trzymiesięczną rękojmią w zęPROTETYKAbach mlecznych . Udzielenie rękojmi uwarunkowane jest dotrzymaniem terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji oraz stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone w tym samym czasie. Jeśli Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych (w terminie do 6 m-cy) oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji, rękojmia jest ograniczona do 6 m-cy.

 
ENDODONCJA
Ze względu na specyfikę leczenia kanałowego, obarczonego ryzykiem niepowodzenia, ABDent nie udziela dodatkowej gwarancji. Jednak jeśli w okresie do 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego Pacjent będzie odczuwał dolegliwości bólowe w leczonym zębie, ABDent zobowiązuje się przeprowadzić odpłatne ponowne leczenie kanałowe, ale wkład koronowo-korzeniowy i odbudowa zęba, która zostanie uszkodzona przy tym leczeniu, będzie wykonana na koszt placówki. W przypadku gdy pomimo wykonania ponownego leczenia, ząb będzie kwalifikował się do usunięcia, koszt tej ekstrakcji pokryje ABDent (zabieg przeprowadzony w naszej placówce). Po upływie 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego, wszystkie dodatkowe zabiegi w tym powtórne leczenie kanałowe, resekcja wierzchołka korzenia, ekstrakcja będą płatne wg obowiązującego cennika. Leczenie kanałowe powtórne wykonane po leczeniu kanałowym pierwotnym przeprowadzonym poza ABDent wyklucza możliwość zastosowania zobowiązania placówki do pokrycia w/w kosztów.
Warunkiem pokrycia kosztów odbudowy i wkładu w omawianym przypadku oraz osiągnięcia długotrwałego efektu po leczeniu endodontycznym jest szczelna odbudowa zęba wykonana w ABDent we wskazanym przez lekarza sposób oraz radiologiczna kontrola zęba wg zaleceń lekarza. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, tj. odbudowy zęba oraz kontroli i higienizacji (co 6 m-cy), unieważnione są powyższe zobowiązanie dot. pokrycia kosztów przez ABDent.
W zębach mecznych nie udziela się rękojmi na zabiegi endodontyczne.
 PROTETYKA
PROTEZA AKRYLOWA I SZKIELETOWA
Protezy ruchome (akrylowe/szkieletowe/elastyczne)
Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu. Rękojmia na proezy akrylowe wynosi 1 rok, na pozostałe protezy ruchome szkieletowe i elestyczne 2 lata.
W przypadku braku protezy przeciwstawnej lub pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 3 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 3 m-cy od daty oddania protezy) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do czasu jw (liczony od daty oddania protezy). Rękojmia nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 3 m-cy (od oddania protezy) Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.
KORONY na własnych zębach/ na implantach, MOSTY, nakłady kompozytowe :INLAY, ONLAY oraz LICÓWKI
Rękojmia obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku innych pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania pracy protetycznej) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania pracy protetycznej). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzymuje terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.
 
MOSTY ostateczny ALL-ON-4, ALL-ON-6 (nie dotyczy mostu tymczasowego)
Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lat. W przypadku braku protezy przeciwstawnej lub pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania ostatecznego mostu) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania ostatecznego mostu). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy od oddania mostu protetycznego pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych.
NAPRAWY PROETZ
Naprawy protez nie podlegają rękojmi.
 

Warunkiem utrzymania rękojmi jest:
higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy,
utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej,  
odbywanie wizyt kontrolnych co sześć miesięcy,
niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych,
Rękojmia nie obejmuje:
prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia lub wymiany na prace docelową
prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego,
ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza ABDent
leczenia kanałowego bez użycia mikroskopu,
leczenia endodontycznie zębów mlecznych.
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
niedostatecznej higieny jamy ustnej,
złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
urazów mechanicznych,
naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).
zużucia się wymiennych elementów retencyjnych w protezach szieletowych

ZADZWOŃ