Regulamin organizacyjny - ABDENT Kraków Ruczaj

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ABDent Stomatologia Protetyka

Kraków, ul. Jana Szwai 17

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

ROZDZIAŁ III

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ROZDZIAŁ IV

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIAPORADNI STOMATOLOGICZNEJ

ROZDZIAŁ VI

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

część 1 – zgłoszenie pacjenta do poradni

część 2 – leczenie w poradniach

ROZDZIAŁ VII

PRZEBIEG UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ – POBIERANIA OPŁAT I WYSOKOŚĆ OPŁAT

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

ROZDZIAŁ IX

SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM LECZNICZYM

ROZDZIAŁ X

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ROZDZIAŁ XI

ROZPATRYWANIE SKARG PACJENTÓW

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: ABDent Stomatologa Protetyka Bożena Taranczewska

Kraków, ul. Jana Szwai 17 (dalej zwany: Podmiotem leczniczym) .

§ 2

Podmiot leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem księgi

000000005660

§ 3

Podmiot leczniczy jest podmiotem  będącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 4

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2011 r., nr 112, poz. 654),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417),
 5. Statutu ABDent Stomatologia Protetyka
 6. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 1

Podstawowym zadaniem Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

§ 2

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na zasadzie

– pełnej odpłatności przez pacjenta

– bezpłatnie w ramach kontraktu i refundacji przez NFZ.

§ 3

Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

§ 4

Świadczenia zdrowotne w Podmiocie leczniczym udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu oraz spełniające wymagania zdrowotne.

§ 5

W celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych i oczekiwań swoich pacjentów Podmiot leczniczy będzie podejmować działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowanie praw pacjentów.

ROZDZIAŁ III

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES  UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 1

Podmiot leczniczy prowadzi działalność w rodzaju:

 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne .

§ 2

Podmiot leczniczy wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu:

 • udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom w ramach komórki organizacyjnej poradni stomatologicznej.
 • Zadaniem praktyki jest udzielanie podstawowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej, a w szczególności:
 • a/ badanie i porada lekarska
 • b/ leczenie zachowawcze z endodoncją
 • c/ zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • d/ zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej,
 • e/ diagnostyka rtg (punktowa radiowizjografia cyfrowa),
 • f/ zabiegi stomatologii estetycznej,
 • g/ wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich

§ 3

Podmiot leczniczy prowadzi działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych zgodnych z nazwą i zakresem działania swojej komórki organizacyjnej w rozdziale V. Regulaminu organizacyjnego.

ROZDZIAŁ IV

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Podmiot leczniczy w miejscu jego siedziby w budynku przy ul. Jana Szwai 17 w Krakowie.

2. Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane w Podmiocie leczniczym, będą wykonane w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Przed skierowaniem na badania diagnostyczne pacjent będzie każdorazowo informowany o miejscu wykonania badań diagnostycznych.

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO,

ZADANIA KOMÓRKI  ORGANIZACYJNEJ

§ 1

 1. Podmiot leczniczy udziela  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. W skład Podmiotu leczniczego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. poradnia stomatologiczna ,
  2. poradnia RTG
  3. laboratorium protetyczne.

§ 2

Zadania poszczególnych poradni przedstawiają się następująco:

Do zadań poradni stomatologicznej  należą:

 • wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza stomatologa
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta
 • właściwe i racjonalne gospodarowaniem lekami i materiałami stomatologicznymi
 • dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu stomatologicznego
 • utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetu stomatologicznego
 • systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonych usług
 • przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta
 • prowadzenie oświaty w zakresie stomatologii.

Do zadań poradni RTG należą:

 • wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności czynności diagnostycznej
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta
 • Przestrzeganie przepisów z zakresu ORP
 • dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu RVG
 • utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetu RVG
 • systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonych usług
 • przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta

Do zakresu laboratorium protetycznego należy:

 • Wykonywanie usług laboratoryjnych z zakresu techniki dentystycznej
 • Prowadzenie na bieżąco dokumentacji laboratoryjnej
 • właściwe i racjonalne gospodarowaniem materiałami protetycznymi
 • dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu laboratoryjnego
 • utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia laboratorium protetycznego
 • systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonych usług
 • przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta

§ 3

Godziny przyjęć w poradni zostały określone w harmonogramie, a harmonogram godzin przyjęć wywieszony jest przed wejściem do Poradni, przed wejściem do gabinetów i na stronie internetowej Podmiotu leczniczego. 

§ 4

Pracą Podmiotu Leczniczego kieruje właściciel – kierownik Bożena Taranczewska

§ 5

Do zadań Kierownika należy zapewnienie prawidłowego działania Poradni, a w szczególności:

1) nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) kontrola pracy podległych pracowników;

3) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej;

4) zachęcanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym udziału w kształceniu podyplomowym;

5) zgłaszanie  właściwym izbom lekarskim przypadków naruszenia zasad etyki przez podległych pracowników. 

ROZDZIAŁ VI

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Cześć 1 Poradnia stomatologiczna z RTG ,

§ 1

Świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii z endodoncją udzielane są w poradni przez zatrudnionych ( współpracujących ) tam lekarzy stomatologów.

§ 2

1. Świadczenia zdrowotne w poradni udzielane są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji.

2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana osobiście przez pacjenta, przez członków rodziny lub osoby trzecie, może być również zrealizowana telefonicznie.

3. Świadczenia zdrowotne w poradni udzielane są według kolejności zgłoszeń                                              

§ 3

1. Obowiązkiem lekarza sprawującego opiekę w poradni jest zbadanie pacjenta oraz w razie potrzeby skierowanie go na niezbędne badania diagnostyczne w celu ustalenia rozpoznania.

2. Kierując pacjenta na badania, lekarz powinien pouczyć pacjenta o obowiązku zgłoszenia się do poradni po uzyskaniu wyników badań diagnostycznych.

§ 4

Badania RTG są prowadzone wyłącznie  na rzecz pacjentów leczonych w Podmiocie leczniczym.

§ 5

Urządzenia i sprzęt RTG powinny być konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz poddawane okresowym kontrolom.  Personel Podmiotu leczniczego zobowiązany jest użytkować urządzenia i sprzęt w sposób zgodny z instrukcją obsługi

§ 6

Laboratorium Protetyczne wykonuje usługi z zakresu protetyki dentystycznej i estetycznej zgodne ze zleceniem lekarza prowadzącego.

ROZDZIAŁ VII

PRZEBIEG UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ – POBIERANIA OPŁAT I WYSOKOŚĆ OPŁAT

§ 1

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnych na podstawie umowy zawartej z pacjentem przed rozpoczęciem udzielania świadczenia.

2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie w ramach refundacji przez NFZ, w ramach umowy zawartej z Narodowy Fundusz Zdrowia

§ 2

Przed przystąpieniem do leczenia Podmiot leczniczy ma obowiązek poinformować pacjenta, jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres refundacji procedury medycznej, a które nie są objęte umową z NFZetem i wymagają odpłatności za leczenie.

§ 3

Do przebiegu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych stosuje się postanowienia rozdziału VI niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 4

Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielne za wynagrodzeniem, którego wysokość określa cennik ustalany przez Kierownika. Ustalając wysokość opłat, bierze się pod uwagę konieczny do wykonania świadczenia nakład pracy fachowego personelu medycznego, zużycie sprzętu i urządzeń medycznych, wartość zużytych wyrobów medycznych oraz stopień skomplikowania zabiegu i związane z nim ryzyko.

§ 5

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy odpłatnie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.          

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 1

W razie poważnych problemów terapeutycznych, Podmiot leczniczy może skierować pacjenta do dalszego leczenia w placówce o lepszym poziomie referencyjnym. 

§ 2

Podmiot leczniczy może podpisywać umowy na wykonywanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą , jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku leczenia.

ROZDZIAŁ IX

SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM LECZNICZYM

Pracą Podmiotu Leczniczego kieruje Bożena Taranczewska

ROZDZIAŁ X

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 1

Podmiot leczniczy uznaje, że dokumentacja medyczna zawiera dane szczególnie wrażliwe dla pacjenta. Ochrona tych danych przed osobami trzecimi nie posiadającymi upoważnienia do zapoznania się ze stanem zdrowia pacjenta stanowi jedno z istotnych zadań Podmiotu leczniczego.

§ 2

Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta tylko osobom i podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie oraz tym podmiotom i instytucjom, które na mocy odrębnych ustaw są upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej.

§ 3

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:

1) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej;

2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;

3) pracownikom Podmiotu leczniczego

4) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

5) lekarzom sądowym w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami;

6) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

7) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

8) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

9) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

10) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

11) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

12) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

13) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania;

14) spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

15) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

16) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

§ 4

Dokumentację medyczną udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnego wniosku lub pisemnego wystąpienia organów czy instytucji publicznych.

§ 5

1. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w recepcji  Podmiotu leczniczego w godzinach pracy poradni.

2. Podmiot leczniczy podejmuje decyzje o udostępnieniu dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 6

1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona w następującej postaci:

a. do wglądu,

b. w postaci oryginału, 

c. kserokopii,

d. odpisu,   

e. wyciągu. 

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

§ 7

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 97 ust. 1 lit. c–e Podmiot leczniczy pobiera opłatę.

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej: 1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kserokopi

1 strona wyciągu lub odpisu

1 strona kserokopii

Wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku

(całości)

0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*

0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*

0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*

6,83 zł

0,68 zł

6,83 zł

* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi:

a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,68 PLN;

b. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,68 PLN

c. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 0,68 PLN.

3. Od uiszczenia opłaty zwolnione są organy rentowe na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

§ 8

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie Podmiotu leczniczego nie pobiera się opłaty.

2. Termin przeglądania dokumentacji medycznej wyznacza Podmiot leczniczy.

3. W czasie przeglądania dokumentacji medycznej musi być obecny pracownik Podmiotu leczniczego.

4. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki czy sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu technicznego. 

§ 9

Odmowa wydania dokumentacji medycznej przez Podmiot leczniczy wymaga zachowania formy pisemnej

ROZDZIAŁ XI

ROZPATRYWANIE SKARG PACJENTÓW

§ 1

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny ma prawo złożyć skargę na działanie poradni lub jej personelu.

2. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia Podmiotu leczniczego o charakterze medycznym, jak i administracyjnym, w szczególności dotyczące naruszenia praw pacjenta.

3. Skargę wraz z uzasadnieniem składa się w recepcji Podmiotu leczniczego.

4. Podmiot leczniczy prowadzi ewidencję wpływających skarg.

5. Podmiot leczniczy zobowiązany jest odnieść się do treści każdej złożonej skargi.

6. W razie uznania skargi za zasadną, Podmiot leczniczy powinien naprawić skutki swojego uchybienia ewentualnie wykonać na rzecz pacjenta zaniechaną wcześniej czynność lub wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracownika, który dopuścił się zawinionego uchybienia.

7. Jeśli w trakcie rozpoznawania skargi powstanie uzasadnione podejrzenie czynu przestępnego, Podmiot leczniczy zwróci się o wyjaśnienie sprawy do właściwych organów państwowych.

8. O sposobie rozpatrzenia skargi Podmiot leczniczy niezwłocznie powiadamia zainteresowanego pacjenta.

§ 2

Pacjent niezadowolony z rozstrzygnięcia skargi ma prawo:

1) zwrócić się ze skargą do okręgowej izby lekarskiej jeśli uchybienia – zdaniem pacjenta – dopuścił się lekarz ;

2) skierować pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Podmiotu leczniczego, wyrządzono pacjentowi szkodę majątkowa lub naruszono jego dobra osobiste;

3) skierować wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;   

4) skierować sprawę do prokuratury, jeśli – zdaniem pacjenta – w trakcie procesu leczenia doszło do popełnienia przestępstwa;

5) zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, jeśli – zdaniem pacjenta – doszło do naruszenia praw pacjenta.

§ 3

Niniejszy regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r. Traci moc obowiązującą regulamin z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

Załączniki:

 1. cennik
 2. karta wzorów podpisów i stempli lekarzy
ZADZWOŃ